آهنگ حقیقت داره دلتنگی از احسان خواجه امیری

5 بازدید
دلیل اینکــه آرومــم . امید لــمس دســت هاتــه هــمین لــبخند پنــهانی . کنارلحن گیــراتــه دلیل اینکــه تنــهایی . هــمین دســت های تنــهامــه هــمین دنیای تاریکــم . هــمین تــردید چشــمامــه شــبیــه حس پژمــردن . دچار شک و بی رنگی شک و بی رنگی من آرومــم . تو تنــهایی . حقیقــت داره دلــتنگی دلــتنگی لالا لالا هنوزم می شــه عاشق شد . هنوزم حال من خوبــه بــبین دنیا پــر از رنگــه . هنوزم عشق محــبوبــه لالا لالا لالا تو در گیــری . نــمی دونی . چــه رویایی بــه من دادی اگــه فکــر می کنی ســردم . بــرو رد شو . تو آزادی تو آزادی نــمی دونی چقدر سخــتــه . تو پشــت نــبض دیواری نــمی دونــم تو این روز ها . چــه احساسی احساسی بــه من داری شــبیــه حس پژمــردن . دچار شک و بی رنگی شک و بی رنگی من آرومــم . تو تنــهایی . حقیقــت داره دلــتنگی دلــتنگی لالا لالا هنوزم می شــه عاشق شد . هنوزم حال من خوبــه بــبین دنیا پــر از رنگــه . هنوزم عشق محــبوبــه لالا لالا لالا نــه اینکــه ســرد و مغــرورم . نــه اینکــه دور از احساســم بذار دســت دلــم رو شــه . بذار رویا رو بشناســم تــموم شــهــر خوابیدن . من از فکــر تو بیدارم یــه روز می فــهــمی از چشــمام . چــه احساسی بــه تو دارم شــبیــه حس پژمــردن . دچار شک و بی رنگی شک و بی رنگی من و آرومــم . تو تنــهایی . حقیقــت داره دلــتنگی دلــتنگی لالا لالا هنوزم می شــه عاشق شد . هنوزم حال من خوبــه بــبین دنیا پــر از رنگــه . هنوزم عشق محــبوبــه لالا لالا لالا