آهنگ این حقم نیست با صدای احسان خواجه امیری

23 بازدید
با همیم اما ، این رسیدن نیست اونکه دنیامه ، عاشق من نیست با همیم اما ، پیش هم سردیم این یه تسکینه ، اینکه هم دردیم این یه تسکینه ، اینکه هم دردیم این حقم نیست ، این همه تنهایی وقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم این حقم نیست ، حق من که یه عمر با تو بودم اما ، با تو روز خوش ندیدم این حقم نیست ، این همه تنهایی وقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم این حقم نیست ،حق من که یه عمر با تو بودم اما با تو روز خوش ندیدم تو یه شب میری ، قلب تو دریاس برنمیگردی چون دلت اونجاس خیلی آشوبی ، خیلی درگیری خیلی معلومه که داری میری!! این حقم نیست ، این همه تنهایی وقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم این حقم نیست ، حق من که یه عمر با تو بودم اما با تو روز خوش ندیدم این حقم نیست ، این همه تنهایی وقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم این حقم نیست ، حق من که یه عمر با تو بودم اما با تو روز خوش ندیدم این حقم نیست