آهنگ نمیرم از مسیح و آرش

68 بازدید
تا نگی چی شد که از سنگ شده قلبت نمیرم ، نمیرم ، نمیرم خیلی فرق کردی با اون روزای قبلت میگی نه ، میگی نه ، میگی نه من که جز گفتنِ خوبیت ، نگفتم ، نگفتم ، نگفتم فکر نمیکردم که از چشمات بیفتم ، بیفتم ، بیفتم بارونو بغل کردم ببین ، فکر نمیکردم بری مثل پروانه به دورِ شمع ، که میگرده ببین توو دلِ من که ریشه زدی ، واسه تو خوردم زمین تا تو وایسی رو پاهات ، وسطِ راه و دور زدی بارونو بغل کردم ببین ، فکر نمیکردم بری مثل پروانه به دورِ شمع ، که میگرده ببین توو دلِ من که ریشه زدی ، واسه تو خوردم زمین تا تو وایسی رو پاهات ، وسطِ راه و دور زدی تا نگی با چی میخوای باز زدلمو گول بزنی یه دفعه ساده ازم رد بشی و دل بَکنی من نمیرم تا نشینی رو به روم و توو چشام مثلِ سابق هی دروغ بگی بهم زل بزنی بارونو بغل کردم ببین ، فکر نمیکردم بری مثل پروانه به دورِ شمع ، که میگرده ببین توو دلِ من که ریشه زدی ، واسه تو خوردم زمین تا تو وایسی رو پاهات ، وسطِ راه و دور زدی بارونو بغل کردم ببین ، فکر نمیکردم بری مثل پروانه به دورِ شمع ، که میگرده ببین توو دلِ من که ریشه زدی ، واسه تو خوردم زمین تا تو وایسی رو پاهات ، وسطِ راه و دور زدی