آهنگ التماس از امید حاجیلی

15 بازدید
نَــذار که گریه هایِ مَنه غَریبه ها ببیــنن نَذار از آسِمانت…ستاره مَن بِچــینن نگو رَمــَق نداری… واسِه نَفس کشیدن نگــو که خیلی دیــره… برایِ پَــر کشیدن اگر پیــرم و خَسته… اگر بالَـم شِکسته اگر زردیِ پایــیز ، رو شاخه هام نِشَسته بِمــون… که موندنِ تــو… بازم بَهار میـاره پاییــز و پیریِ مَن … با تو دَووم نَداره بگذار عاشِق بمــانم … بگذار با عِشق بِخوانم نَری تو از کِنارم … می دانی نمی تانَم اگه خوبَم اگه بَد ، اگه پُر از شِکایت می خوام باشی کِنارم عـزیزَم تا قیــامَت لیــلا لیــلا… لیــلا لیــلا