آهنگ امیر بی گزند با صدای محسن چاوشی

51 بازدید
عجب سَروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی عجب لُطف بهاری تو، عجب میرِ شکاری تو درآن غمزه چه داری تو؟ به زیرِ لب چه می خوانیــــــ؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص توی سور و منم راقص، من اَسفل تو مُعَلایی عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد چُنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی مروح کن دل و جان را، دل تنگِ پریشان را گلستان ساز زندان را، برین ارواح زندانی عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی