آهنگ اقرار از علی لهراسبی

4 بازدید
نمی ترسم که بگم ، آره عاشق تو ام دارم اقرار می کنم ، نه فقط تو ، به خودم تازه چند روزی که تو خیال من میای بذار من خواب ببینم که تو هم منو می خوای به دلم افتاده تعبیر خواب من می شی یکی از این روزها ، پامو به رویات می کشی به دلم افتاده به داد دستام می رسی واسه گذشتن از هر چی که دارم ، تو بسی یکی دو روزه گریه ، بهونه ی چشامه تو را خواستن و نداشتنت ، یه عذابه که باهامه توی این شب های بی تو ، نگاهتو کم میارم حدس بزن از این ترانه ، که چه حسی به تو دارم به دلم افتاده تعبیر خواب من می شی یکی از این روزها ، پامو به رویات می کشی به دلم افتاده به داد دستام می رسی واسه گذشتن از هر چی که دارم ، تو بسی نمی ترسم که بگم ، آره عاشق تو ام دارم اقرار می کنم ، نه فقط تو ، به خودم تازه چند روزی که تو خیال من میای بذار من خواب ببینم که تو هم منو می خوای به دلم افتاده تعبیر خواب من می شی یکی از این روزها ، پامو به رویات می کشی به دلم افتاده به داد دستام می رسی واسه گذشتن از هر چی که دارم ، تو بسی