آهنگ سیگار پشت سیگار از رضا یزدانی

22 بازدید
خمیازه های کش دار سیگار پشت سیگار شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ این روح خسته هر شب جان کندنش غریزیست لعنت به این خود آزار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ پای چپ جهان را با اَره ای بریدند چپ پاچه های شلوار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ در انجماد یک تخت این لاشه منفجر شد پاشیده شد به دیوار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ صد صندلی در این خط بی سرنشین کبودند مردی تکیده بیزار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ این پنج پنجه امشب هم خوابگان خاکند بدرود دست و گیتار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ مُردم از این رهایی در کوچه های بن بست انگارها نه انگار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ مبهوت رد دودم این شکوه ها قدیمیست مومن به اصل تکرار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ صد لنز بی ترحم در چشم شهر جوشید این شاعران بیکار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ در لا به لای هر متن این صحنه تا اَبد هست مردی به حال اقرار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ اسطوره های خائن در لا به لای تاریخ خوابند عین کفتار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ عکس تو بود و قصه قاب تو بود و انکار کوبیدمش به دیوار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ هر شب همین بساط است چای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ ته مانده های سیگار در استکانی از چای هاج اند و واج انگار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ کنسرو شعر سیگار تاریخ انقضا خورد سه یک ممیز چهار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ خودکار من قدیمیست گاهی نمی نویسد یک مارک بی خریدار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ خمیازه های کش دار سیگار پشت سیگار شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار ✿❣❦✿ این روح خسته هر شب جان کندنش غریزیست لعنت به این خود آزار سیگار پشت سیگار