آهنگ مرا به خاطرت نگه دار از گروه چارتار

23 بازدید
باز امشب دل ِ من غرق ِ گله شد بی تاب و بی رمق بی حوصله شد دردا که دوری دردا ای آرزوی ِ فردا تو بیا تو بیا نداری خبر زحال ِ من نداری که دل به جاده میسپاری سر ندارد این شب ِ تار مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار سر ندارد این شب ِ تار مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار از من دیگر اثری در آینه نیست پیدا کن تو مرا این فاصله چیست؟! ای معنی ِ.شعر ِ تر ِ من پرواز ِ جاری در پر ِ من تو بیا تو بیا سر گردانم بر سر ِ کویت شب میبارد از سر ِ مویت نداری خبر زحال ِ من نداری که دل به جاده میسپاری سر ندارد این شب ِ تار مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار نداری خبر زحال ِ من نداری که دل به جاده میسپاری سر ندارد این شب ِ تار مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار سر ندارد این شب ِ تار مرا به خاطرت نگهدار