آهنگ آخرین بار از شهاب رمضان

20 بازدید
خیلی دوست دارم ورد ِ زبونم بود جون ِ تو انگاری بسته به جونم بود دل کندم از همه روبه تو آوردم تو زندگیم بودی من بی تو میمیردم خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره دیدی بدون ِ تو دنیام پریشونه از من بدون ِ تو چیزی نمی مونی فهمیدی و دستات گم شد توی ِ دستم رفتی و عشق ِ تو مونده روی ِ دستم خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره خیلی دوست داشتم خیلی دوست دارم این آخرین باره یه مرد ِ دیوونه پیش ِ همه میگه خیلی دوست داره