خروج کولینا از ورزشگاه آزادی بدون مصاحبه با خبرنگاران

18 بازدید
کولینا داور سرشناس سابق فوتبال که تماشاگر دربی 89 بود بعد از مسابقه بدون توجه به خبرنگاران ورزشگاه آزادی را ترک کرد.