آهنگ گلی از ایوان باند

13 بازدید
زیبای سیه چشم من؛ ای چشمه ی آبی! چشم تو خبر میدهد؛ از خانه خرابی! تو ماه شب چهاردهی؛ در شب تارم… من چله نشین توام و تاب ندارم! گلی جان گلی جان؛ خرابم از تو چه پنهان سیه چاله ی من شو؛ امان از آن دو چشمان! گلی گلی گل کند؛ گلی گلی گل کند! کسی بچیند تورا؛ مگه دلم تحمل کند؟